2010 r. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży usamodzielnianej z placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodzin zastępczych w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej. Wsparciem zostanie objęta również grupa uczestników z WTZ, która zostanie zmotywowana do podjęcia pozytywnych zmian i integracji zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin zastępczych.
 • Nabycie umiejętności społecznych przez młodzież z placówki oraz z rodzin zastępczych. Cel ten realizowany będzie poprzez wspomaganie młodzieży w przezwyciężaniu problemów z określeniem swojej ścieżki życiowo- zawodowej.
 • Wytworzenie u dzieci i młodzieży postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzyskiwanie większej pewności siebie. Cel ten realizowany będzie poprzez aktywną pracę z młodzieżą.
 • Nabycie umiejętności techniki komputerowej związanych z obsługą komputera.
  Wytworzenie wśród uczestników potrzeby współdziałania i integracji poprzez intensywny wysiłek psycho- fizyczny.
 • Zwiększenie motywacji młodzieży do działania , wzmocnienie potencjału zawodowego i społecznego.

Uczestnicy:

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe. I grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, tzn. są nieaktywni zawodowo, przysposabiają się do opuszczenia placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodziny zastępcze, które mają trudności z integracją społeczną i zawodową. Wsparciem w tej grupie zostanie objętych min, 15 osób- wychowanków Domu Dziecka będących przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki oraz ogólnej drogi życiowej oraz 4 osoby wychowywane w rodzinach zastępczych.
II grupą docelową są uczestnicy WTZ, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania.

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

 • – dla I grupy docelowej:trening kompetencji społecznych kurs komputerowy obóz integracyjny, kurs prawa jazdy
 • – dla II grupy docelowej:zajęcia z doradcą zawodowym trening kompetencji społecznej trening zastępowania agresji

Zespół projektu.

Całościowo za projekt odpowiada Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi Joanna Hanczewska. Do głównych zadań Kierownika należy: nadzór nad realizacją projektu oraz reprezentacja i zatwierdzanie dokumentacji związanej z realizacja projektu.

Pozostałe osoby związane z projektem:

 • Bernadetta Kądziela-Niemczewska – księgowa projektu,
 • Ewa Nadolna – koordynator projektu,
 • Anna Toby- asystent koordynatora,
 • Kinga Cisewska-Kawczyńska – pracownik socjalny.
 • Ewa Kiersznicka- Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi,
 • Anita Michnik- pracownik projektu z Domu Dziecka
 • Maria Lewandowska- Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.