Kontakt

Godziny urzędowania

W poniedziałki w godzinach: 7.30 – 16.30

We wtorki w godzinach: 7.30 – 15.30

W środy w godzinach: 7.30 – 15.30

W czwartki w godzinach: 7.30 – 15.30

W piątki w godzinach: 7.30 – 14.30

KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI


Pokój 011 tel. (52) 559 20 24, e-mail: pcprtuchola.kierownik@wp.pl

Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Kompetencje Kierownika PCPR:
Na podstawie § 89 ust.2 Statutu Powiatu Tucholskiego oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządu Powiatu Tucholskiego upoważnia Panią Annę Toby – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności placówki.

_______________________________________________________________________________________________

Pokój 007    tel. (52) 559 20 10,  e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej, obsługa programu „Aktywny samorząd”, „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”, kadry i płace, obsługa WTZ, ochrona danych osobowych.

Natalia Kamecka – Pomoc administracyjna

Przemysław Zysnarski – Inspektor

____________________________________________________________________________________________

Pokój 010  tel. (52) 559 20 18, e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Sekretariat, projekt „Rodzina w Centrum 2”.

Janina Jagła – pomoc administracyjna

Alina Kowalska – Wamka – Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Kamila Synak – Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

_______________________________________________________________________________________

Pokój 006   tel. (52) 559 19 96, e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Hanna Zielinska – Główny specjalista pracy socjalnej, Zastępca Kierownika PCPR
Stanowisko do spraw rodzin zastępczych, stanowisko do spraw domów pomocy społecznej, stanowisko do spraw placówek opiekuńczo wychowawczych, pomoc repatriantom.

Anna Szwinkowska – Specjalista pracy socjalnej
stanowisko ds. rodzin zastępczych, stanowisko ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Anna Szaraficka – Specjalista pracy socjalnej
stanowisko ds. rodzin zastępczych, sprawy związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

_____________________________________________________________________________________

Pokój 008  tel. (52) 559 02 19, e-mail: pcprtuchola.pfron@wp.pl

Paulina Grzonkowska – Pomoc administracyjna

Michał Figler – Pomoc administracyjna

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej,  dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON, dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych ze środków PFRON, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

____________________________________________________________________________________________

Pokój 009  tel. (52) 559 20 11, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Kinga Czapiewska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Kotowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ewa Łobocka –  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Kania – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Urban – Psycholog
____________________________________________________________________________________________

Pokój 209  tel. (52) 559 19 60, pcprtuchola.finanse@wp.pl

Bernadeta Kądziela – Niemczewska – Główny Księgowy

Ewa Gumińska – Pomoc administracyjna

 

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Jutrowski pcprtuchola@wp.pl