Zapytanie ofertowe nr 3/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie: 14- dniowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla 34 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanego wyjazdu tj.:

1.14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 34 osób niepełnosprawnych w terminie od 30 września do 13 października 2012 r.

2. Organizator oraz Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi poosiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn, zm.)

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków i organizatorów powinno zawierać informację o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych w tym o turnusie rehabilitacyjnym, w którym będą uczestniczyć osoby z następującymi dysfunkcjami oraz schorzeniami: narząd ruchu, układu krążenia, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, narządu słuchu, epilepsja, schorzenia neurologiczne, cukrzyca.

4. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus rehabilitacyjny powinien znajdować się na terenie Polski w miejscowościach górskich między innymi w województwach Dolnośląskim, Opolskim lub Śląskim.

5. Wykonawca powinie zapewnić całodzienne wyżywienie tj. co najmniej 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń oraz dodatkowo słuchy prowiant w dniu wyjazdu.

6. Zakwaterowanie powinno nastąpić w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. umywalka, prysznic WC w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy.

7. Wykonawca powinien równie opłacić opłatę uzdrowiskową/klimatyczną jeżeli jest wymagana oraz pokryć koszt zorganizowania min.1 wieczorku zapoznawczego, min. 1 wycieczki autokarowej krajoznawczo-turystycznej z przewodnikiem poza miejscowość, w której odbywać się będzie turnus rehabilitacyjny oraz spotkania przy ognisku.

8. W trakcie turnusu każdy uczestnik skorzysta z min. 20 zabiegów zgodnie z zaleceniem lekarskim.

9. Wykonawca powinien opłacić ubezpieczenie NNW dla uczestników turnusu oraz zadbać o przestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad współżycia społecznego, np. poprzez zakaz nadużywania alkoholu na terenie ośrodka.

10. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu rehabilitacyjnego, w tym gabinet lekarski i zabiegowy

11. W budynku, w którym zostanie zrealizowany turnus powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

12. Baza zabiegowa oraz stołówka musi znajdować się w tym samym budynku, w którym są zakwaterowani uczestnicy lub w odległości nie większej niż 200 m.

13. Wykonawca w miejscu zakwaterowania i bazy zabiegowej, z której korzystają uczestnicy turnusu, w widocznym miejscu zamieści informację, że turnus rehabilitacyjny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logo Narodowej Strategii Spójności oraz Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Społeczny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 30.09.2012 r. – 13.10.2012 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena ofertowa – 60%.

2. atrakcyjność oferty – 40%,

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 23.07.2012 r. do godz. 11.00

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel./fax (052) 559-20-18, (052) 559-20-41, e-mail: pcpr-ewanadolna@tuchola.pl z dopiskiem „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 3/POKL 7.1.2/12

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/POKL7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

14 – dniowy turnus rehabilitacyjny dla 34 osób niepełnosprawnych.

Łączna cena brutto na 1 osobę / 14 dni:…………….

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr 3/POKL 7.1.2/12

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych

w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym

nr 3/POKL.7.1.2/12, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr 3/POKL.7.1.2/12.

(podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) ………………

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

nr 3/POKL 7.1.2/12

Doświadczenia zawodowe

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/POKL.7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Zapytaniu ofertowym oświadczamy,

że wykonaliśmy następujące usługi:

nazwa odbiorcy: ……………

wartość zamówienia (brutto): ……………..

przedmiot zamówienia wraz z określeniem

zakresu wykonywanych usług:…………….

czas realizacji (od ? do):……………..

(podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) ………………