Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjnością nr PC.3660.42.2011

01 lutego 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjnością nr PC.3660.42.2011

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola
Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie
Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .
Przedmiot zamówienia: usługa gastronomiczna.
Opis zamówienia:
– sprzedaż zestawów obiadowych dla grupy 15 osób.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Termin realizacji: Luty 2011 – Czerwiec 2011.
Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.
Koszty dostawy: Nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena (100%).
Termin składania oferty: do 22.02.2011 r.
Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola
tel/fax (052) 559-19-96
e-mail: czekamynaciebie@o2.pl
(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”
Odpowiedź na zapytanie ofertowe usługa gastronomiczna.