Uwaga! Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

06 lipca 2020

Uwaga! Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja na temat naboru na wolne stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: pracownik socjalny.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od dnia 01.08.2020 r.
 4. Wymagania:
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczy, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;
 • solidność i rzetelność, dobra organizacji pracy, umiejętność organizacji pracy własnej;
 • prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu, mogący służyć do wykonywania czynności służbowych.
 1. Zakres zadań:
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu pieczy zastępczej oraz realizowanych programów;
 • sporządzanie umów dotyczących pieczy zastępczej;
 • gromadzenie dokumentacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • sporządzenie not obciążeniowych dot. pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
 • prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • aktualizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej;
 • sprawy związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie;
 • udział w posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych;
 • organizowanie szkoleń: przygotowywanie rocznego harmonogramu szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, prowadzenie rejestru szkoleń pracowników jednostki, badanie potrzeb szkoleniowych pracowników jednostki.
 1. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie dotyczące danych osobowych;
 • CV, list motywacyjny.
 1. Miejsce i termin składania ofert: 13.07.2020 r., do godz. 10.00, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
 2. Kierownik PCPR w Tucholi zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 3. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (052) 559 20 18 lub w siedzibie PCPR – ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz-osobowy-kandydata