Sprzęt rehabilitacyjny

I. Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

1.      Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

jeżeli:

·         przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

1.      50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2.      65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

·         zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2.      Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

·         ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

·         w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie

ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

III.  Wysokość dofinansowania

1.      Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2.      W przypadku podmiotów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) , dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, str. 1).

IV. Informacje dodatkowe

1.      Druki wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „ Druki do pobrania” oraz w Centrum.

2.      Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.