Przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY
W RODZINIE 2019 r.

Realizacja programu korekcyjno– edukacyjnego w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w 2019 r. na terenie naszego powiatu będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Deklarację do udziału w spotkaniach programu korekcyjno – edukacyjnego podpisało 11 osób. Obecnie PCPR w Tucholi oczekuje na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację tego zadania. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ogłoszony na w późniejszym terminie na naszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane proszę o śledzenie naszej strony internetowej.

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego. Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Głównym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zatrzymanie przemocy w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 • powstrzymania przemocy przez sprawcę;
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • zmiany zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych;
 • opracowania „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy;
 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
 • nauki umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
 • uznania przez uczestników programu swojej odpowiedzialności z stosowanie przemocy.

Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się;
 • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko  rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności;
 • osoby wytypowane oraz zmotywowane przez pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie bez formalnego obowiązku  udziału w programie;
 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje, organizacje.

Do programu nie przyjmuje się osób:

 – chorych psychicznie,
  – osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii, które nie są sprawcami przemocy.

ulotka program korekcyjno-edukacyjny