Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.02.2011 r.

01 lutego 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.02.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.02.2011 r.

1. W dniu 17.02.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Anna Toby – przewodnicząca Komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Hanna Zielińska – członek Komisji;

d) Ewa Nadolna – członek Komisji;

e) Anna Liegmann – członek Komisji- protokolant.

W spotkaniu Komisji brała udział Kierownik PCPR w Tucholi – Pani Joanna Hanczewska.

2. Sprawy bieżące analizowane na posiedzeniu Komisji.

– Przedstawiono nowemu członkowi Pani Sylwii Sobczak zasady pracy Komisji PFRON oraz zestawienia wydatkowanych środków w roku 2010. Wskazano również wydatkowane środki w latach poprzednich na poszczególne zadania.

– Poinformowano, że w roku 2010 odbyło się 25 posiedzeń. Przewodnicząca Komisji zadała pytanie nowemu członkowi, w jaki sposób życzy sobie być informowana o terminach zebrań.

– Ustalono, że wystarczająca będzie forma telefoniczna na około 7 dni przed posiedzeniem, jednak nie wyklucza możliwości informowania w terminie późniejszym.

– Pani Kierownik PCPR poinformowała, że Zarządzeniem kierownika jednostki przewodniczącą Komisji została p. Anna Toby. Zaproponowano Pani Sobczak objęcie tej funkcji. Podjęto dyskusję w wyniku, której przewodniczącą Komisji pozostała Anna Toby.

– Omówiono propozycje rozdysponowania alokacji na rok 2011 na poszczególne zadania.

– Pani Ewa Nadolna przedstawiła informację o ilości dofinansowanych w roku 2010 aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, balkoników i innych.

– Pani Joanna Hanczewska podała informację o nieotrzymaniu w 2010r. dodatkowych środków pieniężnych na zadania PFRON. Przekazała materiały w tej sprawie nowemu członkowi.

– Pani Ewa Nadolna zapoznała wszystkich o wysokości limitów NFZ na dofinansowanie do pieluchomajtek, wkładów anatomicznych, cewników oraz aparatów słuchowych. Zaproponowała zmniejszenie dofinansowania PFRON do 50% limitów NFZ na aparaty słuchowe dla osób dorosłych. Poinformowała też, iż NFZ na zleceniu wskazuje termin dostarczenia zlecenia do realizacji, a nie termin zakupienia. Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali propozycję pozytywnie.

– Pani Anna Toby poinformowała członków o propozycji Pani Starosty dotyczącej zmiany Regulaminów PFRON. Powiatowe Centrum corocznie odsyła do wnioskodawców oryginały faktur, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku wraz z czystym wnioskiem do złożenia w roku następnym. Pani Starosta stoi na stanowisku, aby oryginały te pozostały w aktach sprawy i były przekładane na rok następny.

– Pani Sylwia Sobczak zaproponowała modyfikację Regulaminu, w zakresie odbierania przez wnioskodawców oryginałów faktur osobiście.

– Poruszono też kwestię możliwości składania przez wnioskodawców ksera orzeczenia raz w roku, chodzi o klientów, którzy składają co m-c wniosek o zwrot za pielucho majtki. Pani Joanna Hanczewska odpowiedziała, że rozporządzenie mówi jednoznacznie, że wnioskodawca powinien złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów (także kopią orzeczenia o niepełnosprawności).

– Pani Joanna Hanczewska podała kwotę wydaną na znaczki odnośnie korespondencji PFRON i tak łącznie na znaczki wydano kwotę 2.918,75 zł.

– Pani Hanna Zielinska poinformowała, że znaczki na obsługę PFRON są zakupione ze środków 2,5%.

– Pani Sylwia Sobczak zapytała na jakie cele są jeszcze wydatkowane te środki.

– Pani Joanna Hanczewska odpowiedziała, że m.in. na tusze do drukarek, koperty, ulotki, znaczki, papier oraz częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko PFRON. Z tych środków finansowana jest również opinia budowlańca biorącego udział w wizjach lokalnych. Środki 2,5% do wykorzystania na rok bieżący będą niższe z powodu mniejszej alokacji, a kwota ta jest uzależniona od wysokości wydatkowanych środków w roku bieżącym.

– Pani Joanna Hanczewska poddanie do opinii prawnej możliwość składania wniosków we wskazanych Zarządzeniem okresach. Poddano głosowaniu terminowość składania wniosków. Wszyscy członkowie Komisji byli za.

– Pani Anna Toby poinformowała, że w naszym powiecie złożone wnioski są rozpatrywane pozytywnie do momentu wykorzystania środków finansowych PFRON. Po wykorzystaniu środków wnioskodawcy otrzymują odpowiedzi negatywne z powodu braku środków oraz o możliwości składania wniosków i faktur w roku następnym.

– Pani Anna Toby poinformowała, że PCPR wystosował pismo do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zwiększenie alokacji na rok 2011.

– Pani Sylwia Sobczak zadała pytanie czy wnioski są dostępne w biuletynie informacji publicznej PCPR. Uzyskała odpowiedź, że tak, jednakże mało osób je pobiera.

– P. Kierownik zaznaczyła, że na Komisji przedstawia członkom wszelkie skargi dotyczące działalności związanej z PFRON. Poinformowała również o obecnej sytuacji związanej ze skargą dotyczącą jednostki z naszego powiatu.

– Pani Sylwia Sobczak zapytała czy istnieje zapis, że kierownik PCPR jest odpowiedzialna za wydatkowanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

– Pani Joanna Hanczewska odpowiedziała, że w przeszłości środki PFRON przekazywane były na konto Starostwa Powiatowego i przez Starostwo dysponowane. Od roku 2010 środki wpływają na konto PCPR i są dyspozycją PUP przelewane na wskazane konta bankowe. Poinformowała również panią Sylwię, że PCPR ma w tej sprawie podpisane Porozumienie o współpracy między jednostkami.

– Pani Sylwia Sobczak zapytała jakie informacje posiada Zarząd Powiatu w sprawach związanych z PFRON. Przekazano nowemu członkowi wszystkie materiały, które zostały przekazane do dyspozycji Zarządu.

– Pani Sylwia Sobczak zapytała, ile w roku 2011 złożono wniosków o dofinansowanie do aparatów słuchowych.

– Pani Ewa Nadolna przedstawiła: 61 wniosków dla osób dorosłych i 1 dla dziecka na łączną kwotę 100.880,00zł na dzień 16.02.2011r.

– Pani Anna Toby przeanalizowano ilość dofinansowań w roku ubiegłym do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci (44). Pani Anna Toby poinformowała, że w bieżącym roku do dnia 16.02 zostały złożone 23 wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci. Zaproponowano by w tym roku dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymały tylko dzieci i osoby uczące się do 24 roku życia. Komisja zaopiniowała propozycje pozytywnie.

3. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja opiniowała wnioski złożone od dnia 30.01. 2011r. do dnia 16.02.2011r. na poszczególne zadania:

3.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:

1) 209/11-220/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany;

2) 221/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany;

3) 222/11-239/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany;

4) 240/11- wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany;

5) 241/11-244/11- wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.

3.2. Likwidacja barier architektonicznych i technicznych:

1) 23/11 – wniosek nie spełnia wymogów formalnych;

2) 25/11-26/11 – wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane;

3) 27/11 – prośba o uzupełnienie wniosku;

4) 28/11 – 30/11 – wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.

3.3. Likwidacja barier w komunikowaniu się:

1) 5/11 – uzupełniono braki formalne;

2) 22/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany;

3) 24/11 – wniosek spełnia wymogi formalne i został zarejestrowany.

3.4. Turnusy rehabilitacyjne

Wnioski 262/11 – 297/11 – wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.

4. Pozostałe sprawy analizowane na posiedzeniu Komisji.

– Pani Ewa Nadolna przedstawiła propozycję dofinansowania do aparatów słuchowych w wysokości 50% limitu NFZ, dla dzieci 100% limitu. Zaproponowała również, aby na dofinansowanie zadania likwidacja barier architektonicznych zebrać większą ilość wniosków i wybrać osoby najbardziej potrzebujące. Komisja przychyliła się do pomysłu.

– Kolejno zapoznano się z Zarządzeniami Kierownika nr 1/2010 i nr 4/2010.

5. Ustalono, że wstępny termin kolejnego posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony po otrzymaniu środków finansowych PFRON.

6. Wolne wnioski.

Brak