Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.

10 marca 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.03.2011 r.

1. W dniu 09.03.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Anna Toby – przewodniczący Komisji;

b) Hanna Zielińska – członek Komisji – protokolant;

c) Ewa Nadolna – człAonek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji;

W spotkaniu Komisji brała udział Kierownik PCPR w Tucholi – Pani Joanna Hanczewska.

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 17.02.11r. – 08.03.11r.

2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

od 245/11 do 279/11 wnioskodawcy otrzymają pismo o zarejestrowaniu wniosku;

2.2 Likwidacja barier architektonicznych i technicznych:

31/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

32/11 opierając się na opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;

33/11 opierając się na opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;

36/11 z uwagi na zły stan techniczny zajmowanego lokalu komisja postanowiła skontaktować się z właściwym miejscowo Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem rozważenia kwestii przydziału innego lokalu;

38/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

39/11 opierając się na zaświadczeniu lekarskim wniosek rozpatrzono negatywnie;

44/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

23/11 na wniosek pracownika merytorycznego komisja powróciła do rozpatrzenia wniosku, który był rozpatrywany na poprzedniej komisji. Po ponownej analizie zaświadczenia lekarskiego komisja zmieniła swoje poprzednie stanowisko – odrzucenia wniosku ze względów formalnych i ustaliła, że wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

2.3 Likwidacja barier w komunikowaniu się:

34/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

35/11 z uwagi na brak podstaw do zakwalifikowania przedmiotu wnioskowanego urządzenia do zadania z zakresu rehabilitacji społecznej komisja postanowiła skierować do wnioskodawcy pismo wskazujące Powiatowy Urząd Pracy jako instytucji właściwej do rozpatrzenia wniosku;

37/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;

40/11 wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie wniosku;

41/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

42/11 pismo o zarejestrowaniu wniosku;

43/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych;

2.4 Turnusy rehabilitacyjne:

Przedłożono wnioski:

od 298/11 do 317/11 wnioski spełniają wymogi formalne i zostały zarejestrowane.

3. Wolne wnioski: