Projekty PCPR

PROJEKT „RODZINA W CENTRUM 2”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Planowane efekty:

 • utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny;
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne;
 • poprawa relacji w rodzinie;
 • równe szanse rozwoju dzieci;
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze;
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Budżet projektu na województwo kujawsko-pomorskie wynosi 12 318 179,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 470 452,57 zł

Ogólna wartość projektu dla PCPR Tuchola (Partnera) wynosi 682 761,00 zł, w tym
kwota dofinansowania UE wynosi 620 200,00 zł,
wkład własny wynosi 62 561,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” oferuje:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
 • Pedagogiczne;
 • Prawne;
 • Psychologiczne;
 1. Mediacje rodzinne, których celem będzie rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji rodzinnych.
 2. Terapie rodzinną/grupową/indywidualną, której celem będzie wzmocnienie więzi, poprawa relacji w rodzinie.
 3. Warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych, które dotyczyć będą przygotowania rodzin do lepszego rozumienia dziecka, konstruktywnego rozwiązywania kryzysów, współpracy z rodziną naturalną dziecka, budowy więzi, relacji w rodzinie, zerwanych więzi, , udzielanie pierwszej pomocy, podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych, poprawy wzajemnej komunikacji.
 4. Grupy wsparcia/ grupy samopomocowe, których celem będzie dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi dla wszystkich członków oraz wymiana doświadczeń.
 5. Szkolenia dla osób pełniących funkcje wolontariuszy, których celem będzie przygotowanie wolontariuszy do świadczenia wsparcia dla rodzin zastępczych.
 6. Działania wspierające rodziny zastępcze i naturalne poprzez wyjazd edukacyjny z elementami integracji oraz elementami edukacyjnymi. Celem będzie wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi.
 7. Superwizja rodzin zastępczych, której celem będzie  uruchamianie w rodzinach zastępczych sił budujących i stabilizujących rodzinę, weryfikacja kompetencji wychowawczych i pomoc opiekunom w problemach z opieką nad dziećmi.
 8. Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej takie jak warsztaty, mające na celu wzmacnianie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia w otwartym środowisku, podniesienie kompetencji życiowych.
 9. Bon edukacyjny dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, którego celem jest wzmacniania umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.
 10. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14. Celem zajęć będzie wykształcenie u dzieci umiejętności funkcjonowania w grupie, zmniejszenie niedostosowania społecznego, umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich emocji i potrzeb.

Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z form wsparcia, adekwatnych do zdefiniowanych potrzeb, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Centrum Wsparcia Rodzin

ul. Świecka 95

89 – 500 Tuchola

Osoba do kontaktu:

Monika Elak

Magdalena Kania

tel. (52) 55 920 11