Zdjęcie rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Najważniejsze informacje dotyczące wypełniania i składania wniosku:

  • prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych elementów wniosku (także numeru telefonu kontaktowego oraz uzasadnienia!) oraz podpisania we wszystkich wskazanych miejscach, także na załącznikach;
  • prosimy zwrócić uwagę na wypełnianie pkt. 2 wniosku (informacja o korzystaniu ze środków PFRON) – należy tam wskazać wszystkie dofinansowania ze środków PFRON, nie tylko w ramach programu „Aktywny samorząd”; 
  • w 2018 roku wprowadzono możliwość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla osób studiujących w przyspieszonym trybie oraz dla osób poszkodowanych w 2017 lub 2018 w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  • uległa zwiększeniu maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w przypadku osób pobierających naukę na 1-3 roku (o 25% kwoty podstawy);
  • nie uległa zmianie maksymalna wysokość dofinansowania do pokrycia kosztów nauki (czesnego) – 3.000,00 zł w jednym semestrze oraz dochód uprawniający do nie wnoszenia wkładu własnego (583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym);
  • w przypadku osób, których koszt nauki w jednym półroczu przekracza kwotę 3.000,00 zł istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania, pod warunkiem, że dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583,00 zł netto lub wnioskodawca do wniosku dołączy prośbę o zwiększenie zawierającą propozycję wysokości dofinansowania oraz uzasadnienie zwiększenia dofinansowania (w szczególności w aspekcie atrakcyjności kierunku nauki oraz innych okoliczności, uzasadniających zwiększenie dofinansowania). Decyzję w drugim przypadku podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON na wniosek PCPR.
  • wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 przyjmowane będą od 01.09.2018 do dnia 10.10.2018 – w siedzibie PCPR w Tucholi lub drogą pocztową (w tym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego);
  • wysokość przyznanej kwoty dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana, w związku z czym prosimy o szczególną uwagę w wypełnianiu 4 pkt. wniosku.  

Aktualny wniosek wraz z załącznikami:

Wniosek Moduł II wraz z załącznikami – pdf

Wersja edytowalna:

Wniosek-Moduł II

Oświadczenie dane osobowe

Oświadczenie o dochodach

Zaświadczenie z uczelni